Oświadczenia autorów


Konieczność przestrzegania praw autorskich oraz dbania o zachowanie wysokiego poziomu naukowego i etycznego czasopiosma wymaga od Redakcji, aby autor (lub co najmniej jeden ze współautorów) każdego skierowanego do druku artykułu publikowanego w czasopiśmie złożył poniższe oświadczenie.Wypełniony i podpisany druk oświadczenia prosimy przesyłać razem z ostateczną, przeznaczoną do druku wersją artykułu (po naniesieniu proponowanych przez recenzentów poprawek).
Odmowa podpisania oświadczenia traktowana jest jako rezygnacja z druku danego artykułu.

Z warunkami udostępniania artykułów na zasadach Open Access i regułami licencji Creative Commons CC BY-NC można
zapoznać się CC tutaj i OA tutaj.